Scoala Profesională Specială Bistrița scoate la concurs: 1post de supraveghetor de noapte; 1 post îngrijitor de curățenie; 1 post de muncitor calificat: http://scoala-bistrita-costesti.ro/wp-content/uploads/2023/02/anunt-concurs-posturi-1.pdf/     ANUNȚ CONCURS       Școala Profesională Specială Bistrița, cu sediul în localitatea Costești, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de  supraveghetor noapte, îngrijitor curățenie si muncitor calificat, descrise astfel :   §  1 post supraveghetor noapte §  1 post îngrijitor curățenie §  1 post muncitor calificat   ·        Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției din sat Bistrita, Comuna Costesti, Judetul Valcea în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului. Conform art. 35  din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:     a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr 2 din HG 1336/2022;    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;    c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;    d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;     e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;     h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;   i) curriculum vitae, model comun european. Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. lit. e) este prevazut in anexa nr. 3 din regulament Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoțite de documentele originale pentru a fi certificate cu mențiunea ”conform cu originalul”. Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs. Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!!   ·        Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;  c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;             e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii; h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h). ·       Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor sunt: Pentru supraveghetor noapte –        Studii: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat –        candidatul sa fie de sex masculin( supraveghere baieti internat scolar) –        vechime in munca : minim 5 ani –        abilitaţi de relaţionare, comunicare; –        capacitate de lucru în mod individual şi în echipă; –        toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonală; –        disciplina, punctualitate, spirit de echipă; –        disponibilitatea de a lucra în program de noapte /flexibil/prelungit –        Capacitate de efort și adaptare dinamică la sarcini de lucru și la situații noi. –        Fără antecedente penale. –        Capacitatea de a-și asuma răspunderi Pentru muncitor calificat   –         Studii : medii/școală profesională –        Vechime in munca: minim 5 ani –        Abilități, calități și aptitudini necesare: –        abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul din unitate, toleranta, calm –        abilităţi de muncă în echipă; –        disciplina, punctualitate, spirit de echipă; –        disponibilitate la program de lucru flexibil/prelungit; –        Capacitate de efort și adaptare dinamică la sarcini de lucru și la situații noi. –        Fără antecedente penale. –        Capacitatea de a-și asuma răspunderi     Pentru ingrijitor curatenie   –        Studii :  medii; –        Vechime in munca : minim 5 ani –        Abilități, calități și aptitudini necesare: –        abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul din unitate; –        capacitatea de a lucra individual și în echipă; –        asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei în cadrul unității; –        disponibilitate la program de lucru de după-amiază /flexibil/prelungit –        Capacitate de efort și adaptare dinamică la sarcini de lucru și la situații noi. –        Fără antecedente penale. –        Capacitatea de a-și asuma răspunderi     BIBLIOGRAFIA Supraveghetor de noapte – internat școlar 1.     Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECS nr. 4183/04.07.2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 06.07.2022 – TITLUL IV – Personalul unităților de învățământ; 2.     Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006, actualizată: Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor; Capitolul V -Supravegherea sănătății; Capitolul VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor; 3.     Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în  Monitorul Oficial nr. 297 din 17 aprilie 2019: Capitolul I – Dispoziții generale; Capitolul II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor; 4.     Statutul elevului – O.M.E.N.C.S. nr. 4472/10.08.2016, Capitolul III – Îndatoririle/ Obligațiile elevilor; 5.     Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în  Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014: Capitolul II- Drepturile copilului, Secţiunea a 4-a Educație, activități recreative și culturale; 6.     Regulamentul de funcționare pentru internat; 7.     Dorina Sălăvăstru – Psihologia educației, Editura Polirom 2004; cap. 8 Violența în mediul școlar. 8.     Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „Răspunderea disciplinară” (art.247-art.252). TEMATICA Supraveghetor de noapte- internat școlar 1.     Personalul unitatilor de invatamant 2.     Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar 3.     Evaluarea personalului din unitatile de invatamant 4.     Activitatea educativa extrascolara 5.     Securitatea și sănătatea în muncă 6.     Apărarea împotriva incendiilor 7.     Drepturile și obligațiile elevilor 8.     Comunicarea eficientă cu elevii și gestionarea conflictelor     BIBLIOGRAFIE   Muncitor calificat   1.     Legea sănătăţii şi securităţii în muncă Nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare- Capitolele IV –Obligaţiile lucrătorilor, V- Supravegherea sănătăţii, VI-Comunicarea,cercetarea,înregistrarea şi raportarea evenimentelor; 2.     Legea Nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor –Capitolele I –Dispoziţii generale , II – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor; 3.     Legea Nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice- Capitolul II- Norme de conduită profesională a personalului contractual; 4.     Ordinul Nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – Capitolul VI- Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică; 5.     Ordinul MEC Nr.4183 /04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar- Titlul IV- Capitolul III- Personalul nedidactic. 6.     Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „Răspunderea disciplinară” (art.247-art.252).    TEMATICĂ Muncitor calificat   1.     Timpul de munca si timpul de odihna 2.     Drepturile si obligatiile salariatului 3.     exploatarea instalaţiilor electrice, sanitare, de încălzire şi a echipamentelor aferente acestora; 4.     reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, a bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 5.     norme de conduită profesională; 6.     intervenţii la defecţiuni, avarii; 7.     norme de securitate şi sănătate în muncă; 8.     Raspunderea disciplinara.     BIBLIOGRAFIE    Ingrijitor curatenie   1.     Ordinul nr.1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor cu modificările și completările ulterioare (fără art.17); 2.     Ordinul MS nr. 1225/24.12.2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă; 3.     Ordinul MS nr.232/2004 privind modofocarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certficarea instruirii profesionale a personalului privind însușiirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1225/5031/2003; 4.     Legea nr. 132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice; 5.     Legea nr. 319/2006 privind protecția și securitatea muncii; 6.     Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 7.     Legea nr. 53/2003 – Codul muncii- republicat, cu modificările și completările ulterioare – „Răspunderea disciplinară” (art.247-art.252).   TEMATICA Ingrijitor curatenie   1.     Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ: 2.     Norme de securitate şi sănătate în muncă; 3.     Metode de dezinsecție și dezinfecție; 4.     Noțiuni fundamentale de igienă; 5.     Igiena personala a lucratorului; 6.     Substante folosite la curatenie 7.     Noțiuni fundamentale privind comportamentul și conduita în unitatea de învățământ.   Notă:Toată bibliografia va fi studiată în varianta actualizată cu modificările și completările ulterioare   Probele sunt  eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă este 50, media punctajelor obținute în urma susținerii probelor trebuie să fie minim 50.   ·       Calendarul de concurs Etapa de concurs/probele de concurs Data/perioada Observații Publicarea anunțului 08.02.2023 Pe pagina oficială  scoala-bistrita-costesti.ro si portalul posturi.gov.ro Depunerea dosarelor de înscriere 09.02.2023-22.02.2023(de luni până vineri între 10:00-13:00) La secretariatul Scolii Profesionale Speciala Bistrita Verificarea, validarea și afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 23.02.2023, 10:00 Afișare la sediul Scolii Profesionale Speciale Bistrita și pe site-ul instituției Depunerea contestațiilor la rezultatele selecției dosarelor 23.02.2023 între 10:00-12:00 La secretariatul Scolii Profesionale Speciala Bistrita Publicarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor 23.02.2023, ora 14:00 Afișare la sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita și pe site-ul instituției Proba scrisă 02.03.2023, ora 9:00 La sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita Afișarea rezultatelor la proba scrisă 02.03.2023, ora 12:00 Afișare la sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita și pe site-ul instituției Depunerea contestațiilor la proba scrisă 02.03.2023, între 13:00-14:00 La secretariatul Scolii Profesionale Speciala Bistrita Soluționarea și afișarea  rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă 02.03.2023, ora 15:00 Afișare la sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita Desfășurarea interviului 03.03.2023, ora 9:00 La sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita Publicarea rezultatelor interviului 03.03.2023, ora 12:00 Afișare la sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita și pe site-ul instituției Depunerea contestațiilor la interviu 03.03.2023, între 13:00-14:00 La secretariatul Scolii Profesionale Speciala Bistrita Soluționarea și afișarea  rezultatelor la soluționarea contestațiilor la interviu 03.03.2023, ora 15:00 Afișare la sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita și pe site-ul instituției Afișarea rezultatelor finale 03.03.2023, ora 15:00 Afișare la sediul Scolii Profesionale Speciala Bistrita și pe site-ul instituției Informații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială: scoala-bistrita-costesti.ro,  la sediul Scolii Profesionale Speciale Bistrita, Comuna Costesti, Județul Vâlcea, telefon 0250863361.     Director, Prof. Ing. Osiac Gheorghe